U bevindt zich hier: Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Download de algemene voorwaarden hier | Versie: november 2017

 

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting ITS for MS, statutair gevestigd te Ede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 858006042, hierna verder te noemen: ITS for MS. Email: info@its4ms.nl.

 

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1.1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

1.2. Donatie: een door de gevende partij aan ITS for MS geschonken geldbedrag.

1.3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan ITS for MS.

1.4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van ITS for MS, een donatie doet aan ITS for MS.

1.5. Statuten: ITS for MS heeft tot doel het mogelijk maken voor Multiple Sclerose patiënten in Nederland om een Hematopoëtische Stamceltransplantatie behandeling te ondergaan in het buitenland en de nazorg hiervan in Nederland en/of in het buitenland, alsmede het bekostigen van de heen-en terugreis van de patiënt en één begeleider. Verder zie statuten (link).

1.6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van ITS for MS aan ITS for MS.

1.7. Ontvangende partij: de rechtspersoon ITS for MS die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.

1.8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

1.9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan ITS for MS.

2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.

2.3. ITS for MS behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

 

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, ITS for MS

3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan ITS for MS.

3.2. ITS for MS is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3.3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op ITS for MS nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van ITS for MS is bijgeschreven.

3.4. Aansprakelijkheid: ITS for MS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart ITS for MS voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan ITS for MS.

 

Artikel 4. Rechten gevende partij

4.1. De gevende partij heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatie formulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@its4ms.nl.

 

Artikel 5. Plichten ITS for MS

5.1. ITS for MS verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.

5.2. ITS for MS neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web-omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. ITS for MS aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

5.3. Alle personen die namens ITS for MS bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 

Artikel 6. Plichten gevende partij

6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.

6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

6.5. ITS for MS doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

6.6. De gevende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (link), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. ITS for MS verwerkt de door de gevende partij aan ITS for MS verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.

7.2. Deze persoonsgegevens worden door ITS for MS verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

7.3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@its4ms.nl.

7.4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door ITS for MS geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. ITS for MS heeft het recht in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

9.1. De algemene voorwaarden en de privacyverklaring die ITS for MS hanteert zijn onverkort van toepassing.

9.2. Alleen de rechter in onze vestigingsplaats is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ITS for MS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

9.3. Wij gaan pas naar de rechter als wij geprobeerd hebben om het geschil onderling op te lossen.

9.4. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

 

Doneer nu!